Konstitucionālās tiesības

Kas ir konstitucionālais likums:

Konstitucionālās tiesības ir publisko tiesību nozare, kas veltīta konstitucionālo normu izpētei.

Konstitucionālās normas ir noteikumu un principu kopums, kas netieši vai skaidri noteikts valsts konstitūcijā. Šajā ziņā Konstitūcija ir svarīgākais valsts dokuments, jo tā nosaka politiskās vienības funkcijas, pilnvaras un organizāciju.

Brazīlijā konstitucionālās tiesības analizē 1988. gada federālās konstitūcijas saturu, kas ir sadalīts deviņos nosaukumos:

  • No pamatprincipiem
  • Pamattiesības un garantijas
  • No valsts organizācijas
  • Pilnvaru organizēšana
  • Valsts un demokrātisko institūciju aizsardzība
  • Nodokļi un budžets
  • Ekonomikas un finanšu kārtība
  • Sociālā kārtība
  • No vispārīgajiem konstitucionālajiem noteikumiem

Papildus konstitūcijas burtiskajam tekstam konstitucionālais likums analizē valsts konstitūciju, doktrīnas, augstāko tiesu precedentu un jebkuras juridiskas produkcijas vēsturi, kurai ir konstitucionāla ietekme.

Tā kā tas ir tiesiskās sistēmas pamats, konstitucionālās tiesības darbojas kā parametrs visām tiesību nozarēm, un tām ir jāatbilst tās prasībām, pastāvot konstitucionālisma riskam.

Konstitucionālo tiesību principi

Principi ir jēdzieni, kas vada likuma piemērošanu kopumā. Tie ir netieši vai nepārprotami atrodami tiesību sistēmā un vienmēr atspoguļo vērtības, kuras juridiskajiem operatoriem jāievēro, piemērojot normas.

Brazīlijas valsts pamatprincipi

Brazīlijas valsts pamatprincipi ir izklāstīti Federālās Konstitūcijas 1. pantā:

Suverenitāte

Suverenitāte ir valsts spēja organizēt sevi visos aspektos (politiskajā, juridiskajā, ekonomiskajā uc), nesniedzot citu varas formu. Starptautiskajā arēnā suverenitāte ir pakārtotības trūkums no vienas valsts uz citu.

Pilsonība

Pilsonība ir indivīdu spēja tieši vai netieši piedalīties valsts politiskajā organizācijā.

Skatīt arī: Pilsonības izmantošanas veidi.

Cilvēka cieņa

Cilvēka cieņas princips nosaka, ka demokrātiskā tiesiskuma valstī valdības rīcībai ir jānodrošina pilsoņiem pilnīga visu sociālo un individuālo tiesību īstenošana.

Darba un brīvās uzņēmējdarbības sociālās vērtības

Šis princips norāda, ka Brazīlijas valsts novērtē kapitālistiskām sistēmām raksturīgo uzņēmējdarbības un īpašuma brīvību.

Politiskais plurālisms

Politiskā plurālisms ir demokrātijas pamats un garantē plašu un efektīvu iedzīvotāju līdzdalību valsts politiskajā organizācijā.

Procesiem piemērojami konstitucionālie principi

Federālā Konstitūcija paredz šādus procesuālos tiesību principus

Juridiskā procesa dēļ

Likumdošanas procesa pamatā ir Federālās Konstitūcijas 5. pants. Tas ir princips, kas garantē ikvienam tiesības uz taisnīgu tiesu ar visiem likumā paredzētajiem pasākumiem, tostarp pienākumiem un garantijām.

Pienācīgs process arī nosaka, ka, lai procesuālo aktu uzskatītu par derīgu, efektīvu un perfektu, tai ir jāievēro visi likumā noteiktie pasākumi.

Pretrunīga un plaša aizsardzība

Pretrunu un plašas aizstāvības principi ir noteikti Federālās Konstitūcijas 5. pantā, Civilprocesa kodeksa 9. un 10. pantā.

Pretinieks ir atbildētāja tiesības, kas atbildētājam garantētas visos procesa posmos. Plašā aizsardzība garantē, ka atbildes sniegšanā atbildētājs var izmantot visus atbilstošos procesuālos instrumentus.

Isonomija

Saskaņā ar Federālās konstitūcijas 5.pantu un I pantu un Civilprocesa kodeksa 7. pantu, isonomijas princips nosaka, ka visas puses ir vienlīdzīgas attiecībā uz tiesību un pienākumu īstenošanu procesā.

Dabas tiesnesis

Dabiskā tiesneša princips ir noteikts Federālās Konstitūcijas 5. pantā un noteikts, ka nevienu nedrīkst saukt pie atbildības vai notiesāt, izņemot kompetento iestādi. Šis princips ietekmē jurisdikcijas noteikumus, kā arī nosaka tiesneša objektivitāti.

Nepiemērota jurisdikcija

Federālās Konstitūcijas 5. pantā ir noteikts arī tiesas pieejamības princips. Saskaņā ar šo principu jebkuras apdraudētas vai nodarītas tiesības var apspriest tiesā.

Reklāma

Publicitātes princips ir paredzēts Federālās Konstitūcijas 93., IX pantā un Civilprocesa kodeksa 11. un 189. pantā. Pēc viņa teiktā, lai kalpotu sabiedrības interesēm un nodrošinātu tiesas uzraudzību, procesuālajai darbībai ir jābūt publiskai (izņemot to, kas prasa noslēpumu) saskaņā ar sodu par spēkā neesamību.

Ātrums

To sauc arī par saprātīga procedūras ilguma principu, kas paredzēts Federālās Konstitūcijas 5. pantā, Civilprocesa kodeksa 4. pantā. Šis princips nosaka, ka tiesvedība ir jāpabeidz saprātīgā laikā, lai garantētu lēmuma lietderību.

Konstitucionālo tiesību avoti

Tiesību avoti ir veidi, kā likums tiek radīts un ieviests tiesiskajā kārtībā. Konstitucionālo tiesību avoti ir: Dabas likums, Konstitūcija, muita, jurisprudence un doktrīna.