ABNT standarti akadēmiskajiem darbiem

Brazīlijas Tehnisko standartu asociācija - ABNT, cita starpā, ir atbildīga par tehnisko dokumentu formatēšanas standartizāciju, lai veicinātu to izpratni un piekļuvi zinātniskajām zināšanām.

Šajā ziņā ABNT ir publicējusi oficiālus dokumentus, ko sauc par "Brazīlijas standartiem - NBR", kas veido noteikumu kopumu, kas jāievēro, sagatavojot akadēmiskos rakstus, zinātniskos rakstus un tamlīdzīgus. Pārbaudiet šo standartu saturu.

Vispārējā struktūra

Vispārējā struktūra akadēmisko darbu formatēšanai ir sniegta NBR 14724/2005, kas sākas ar šādu shēmu:

StruktūraElementi
Pirms teksta
 • Vāks
 • Mugurkaula (pēc izvēles)
 • Pārklājuma lapa
 • Errata (pēc izvēles)
 • Apstiprinājuma lapa
 • Veltījums (pēc izvēles)
 • Paldies (pēc izvēles)
 • Epigrāfs (pēc izvēles)
 • Kopsavilkums dzimtā valodā
 • Svešvalodu kopsavilkums
 • Attēlu saraksts (pēc izvēles)
 • Tabulu saraksts (pēc izvēles)
 • Saīsinājumu un akronīmu saraksts (pēc izvēles)
 • Simbolu saraksts (pēc izvēles)
 • Saturs
Teksts
 • Ievads
 • Attīstība
 • Secinājums
Post-teksta
 • Atsauces
 • Glosārijs (pēc izvēles)
 • Pielikumi (pēc izvēles)
 • Pielikumi (pēc izvēles)
 • Indekss (pēc izvēles)

Darbā jāiekļauj vismaz visi iepriekšminētās tabulas obligātie elementi. Iespējas ir darba autora vai izglītības iestādes ziņā.

Neatkarīgi no tā, cik daudz elementu tiek ievadīts darbā, tie visi jānovieto tabulā norādītajā secībā.

Skatīt visu iepriekš minēto elementu formatēšanas piemērus.

Vispārīgie noteikumi

Standarts paredz arī vispārīgus noteikumus akadēmisko darbu formatēšanai. Šie noteikumi būtu jāpiemēro visiem darba elementiem, izņemot tos, kuriem ir īpaši noteikumi pretēji (kas tiks minēti turpmāk).

Formāts

Parasti papīrs jāiesniedz baltā un A4 formātā (21 cm x 29, 7 cm). Saturs jāievieto tikai loksnes priekšpusē (izņemot priekšējo), izņemot vāka loksni, kura aizmugurē būs katalogu lapa.

Lejupielādēt

Visā darbībā izmantotais fonts būs 12. izmērs. Standarts tomēr paredz, ka šādi elementi ir jāieraksta mazākā, nenoteiktā izmērā:

 • citāti vairāk nekā trīs rindās
 • zemsvītras piezīmes
 • lapas
 • ilustrāciju un tabulu paraksti

Starpība

Visa teksta atstatums būs 1, 5, izņemot šādus elementus, kuriem vajadzētu pieņemt vienkāršu atstarpi:

 • citāti vairāk nekā trīs rindās
 • zemsvītras piezīmes
 • lapas
 • ilustrāciju un tabulu paraksti
 • iestādes raksturs, mērķis un nosaukums (atrodas titullapā)
 • kataloga lapa (atrodas uz aizmugurējā vāka)

Maržas

Margu lielums būs:

 • 3 cm pa kreisi un augšējās malas
 • 2 cm labajai un apakšējai malai

Peidžerēšana

Sākot no vāka lapas, visas lapas ir jāaprēķina, bet numerācija sākas tikai no darba ieraksta pirmās lapas . Tādēļ pirmās teksta elementu skaits (skatīt iepriekš tabulu) noteiks pirmās numurētās lapas numuru.

Citāti

Citēšanas noteikumi ir paredzēti NBR 10520/2002. Pēc viņas teiktā, citātos jāiekļauj informācija, kas nepieciešama, lai identificētu avotu, ar kuru konsultējies, un ievēros šādus noteikumus:

 • ja avota autora norāde tiek veidota no iekavām, tā būs lielajiem un mazajiem burtiem [Piemēram: "... kā Albert Einstein teica."]
 • ja autora norāde par avotu tiek veikta iekavās, tas pats būs tikai lielajiem burtiem. [Ex: "Imaginācija ir svarīgāka par zināšanām." (EINSTEIN)]
 • ja citātam ir vairāk nekā 3 rindas, tai jāatbilst 4 cm ievilkumam no kreisās malas, jābūt vienai atstarpei, un fonta lielumam jābūt mazākam par pārējo tekstu
 • Citāti citatos jānorāda atsevišķās pēdiņās [Ex: "... Einšteins teica, ka" iztēle ir svarīgāka par zināšanām "pirms runāšanas ..."]

Šeit ir daži citātu piemēri.

Pirms teksta teksta elementi

Vāks

Pārvalku veidos:

 • izglītības iestādes nosaukums (pēc izvēles)
 • autora vārds
 • darba nosaukums un apakšvirsraksts
 • sējumu skaits (ja vairāk nekā viens)
 • prezentācijas vieta un gads

Lombada

Mugurkaulā jābūt:

 • darba nosaukums
 • autora vārds
 • informācija, kas raksturo darbu (piemēram, 2. sējums)

Visu šo informāciju drukā vienā mugurkaula virzienā.

Cover Sheet

Pārklājuma lapā parādīsies tie paši vāka elementi ar šādiem papildinājumiem:

 • darba raksturs un mērķis
 • eksaminētāju identifikācija
 • kataloga lapa, kas iespiesta otrā pusē

Šīm pēdējām trim informācijai ir jāievieš vienkāršas atstarpes.

Errata

Ekrānā tiks parādīta darba atsauce un kļūdas identifikācija ar pareizu korekciju.

Apstiprinājuma lapa

Apstiprinājuma lapā iekļauj: \ t

 • autora vārds,
 • nosaukums, apakšvirsraksts, darba raksturs un mērķis
 • apstiprināšanas datums
 • piezīme (pēc izvēles)
 • vērtētāju parakstu.

Veltījums, paldies un epigrāfi

Piešķiršanai, atzīšanai un epigrāfiem nav īpašu noteikumu.

Kopsavilkumi

Noteikumi, kas attiecas uz kopsavilkumiem, ir NBR 6028/2003. Standarts paredz, ka abstraktam jābūt īss darba izklāsts (viens punkts), atsaucoties uz tā mērķiem, metodēm un secinājumiem. Turpmāk ir jāuzsver galvenie vārdi, kas ir abstraktā satura galvenie termini, kas spēj nodot darba galveno ideju.

Anotācija svešvalodā būs īsts kopsavilkuma tulkojums latviešu valodā. Tāpat atslēgvārdi tiks tulkoti.

Ilustrāciju, tabulu, saīsinājumu, akronīmu vai simbolu saraksts

Ilustrāciju, tabulu, saīsinājumu, akronīmu vai simbolu sarakstos jānorāda to elementi darba secībā, norādot lapas numuru (ilustrāciju un tabulu gadījumā) un to nozīmi (saīsinājumiem, akronīmiem) un simboli).

Saturs

NBR 6027/2003 ir izklāstīti kopsavilkuma noteikumi, kuros būtu jāparāda, kādas tēmas un apakštēmas tiks apskatītas darbā, norādot katras lapas numuru. Šī lapošana var būt:

 • pēc lapas numura, kurā temats tiks risināts (piemērs: 14)
 • pēc lappušu diapazona, uz kuru tēma ir vērsta, atdalot ciparus ar defisi (piemērs: 30-45)
 • pēc lappušu numuriem, uz kuriem tiek izplatīta tematiskā pieeja (piemērs: 27, 35, 64 vai 27-30, 35-38, 64-70)

Kopsavilkums ir pēdējais pirms teksta teksts, un tas nenorāda uz tā elementiem.

Post-teksta elementi

Atsauces

Atsauces regulē NBR 6023/2002. Tajās jāiekļauj visa informācija, kas vajadzīga, lai identificētu avotus, piemēram:

 • autors
 • nosaukums
 • izdevums
 • vietējais izdevējs
 • publicēšanas datums

Obligātajām norādēm jābūt uz ekskluzīvas lapas, kas atrodas drīz pēc darba pabeigšanas, bet var būt arī zemsvītras piezīmēs, nodaļu beigās vai pirms kopsavilkumiem un pārskatiem.

Pārbaudiet galvenās formatēšanas atsauces.

Glosārijs

Terminu vārdnīcā jāietver terminā izmantotie termini, kuriem ir nepieciešama definīcija. Vārdu sakārtošanai jābūt alfabētiskā secībā.

Pielikumi un papildinājumi

Pielikumi un pielikumi ir dokumenti, kurus var pievienot darbam. NBR 14724/2005 tikai noteikts, ka pielikumi un pielikumi jāiesniedz ar lielajiem burtiem, kam seko ievilkums un satura definīcija. (Piemēram: A PAPILDINĀJUMS - ABNT standartu saraksts)

Sākums

NBR 6034/2004 indeksu definē kā "vārdu vai frāžu sarakstu, kas sakārtots saskaņā ar noteiktu kritēriju, kas atrod un atsaucas uz tekstā ietverto informāciju."

Tam vajadzētu būt darba pēdējam elementam, un jūs varat sakārtot terminus alfabētiski, sistemātiski, hronoloģiski un skaitliski.

Izlasiet arī NBR nozīmi.