Patērētāju tiesības

Kas ir patērētāju tiesības:

Patērētāju tiesības ir civiltiesību un uzņēmējdarbības tiesību nozare, kas nodarbojas ar tiesiskajām attiecībām starp piegādātājiem un patērētājiem .

Patērētāju tiesības ir balstītas uz noteikumu kopumu, kas aizsargā un aizsargā fizisko vai juridisko personu, kas pērk patēriņa preces - gan pakalpojumus, gan produktus.

Visas Brazīlijas patērētāju tiesības ir noteiktas "Patērētāju tiesību likumā", kas pazīstams arī kā Patērētāju tiesību aizsardzības kodekss, kura mērķis ir nodrošināt, ka tā var aizsargāt produktu un pakalpojumu pārdevēju un piegādātāju ļaunprātīgu izmantošanu.

Uzziniet vairāk par Patērētāja nozīmi.

Patērētāju tiesību definīcija, kāda tā ir šodien, ir izveidota tikai kopš 20. gadsimta vidus, īpaši pēc Otrā pasaules kara.

Pieaugot pilsētām un palielinot iedzīvotāju pirktspēju, bija skaidrs, ka ir jāizveido mehānismi, kas saskaņotu piegādātāju un patērētāju attiecības.

Skatiet arī Procona nozīmi.

Patērētāju aizsardzības kodekss

Brazīlijā patērētāju aizsardzības kodekss (CDC) ir izveidots saskaņā ar 1990. gada 11. septembra likumu Nr .

CDC galvenais mērķis ir nodrošināt organizāciju un cieņu attiecībās starp pakalpojumu sniedzējiem, produktu piegādātājiem un gala patērētājiem.

Patērētāju pamattiesības

Saskaņā ar Patērētāju aizsardzības kodeksa 6. pantu ir noteikti daži pamatprincipi, kas garantē patērētāju aizsardzību, piemēram:

  • dzīvības, veselības un drošības aizsardzība pret riskiem, ko rada tādu produktu un pakalpojumu piegāde, kurus uzskata par bīstamiem vai kaitīgiem;
  • izglītība un izplatīšana par produktu un pakalpojumu pienācīgu patēriņu, izvēles brīvības un vienlīdzības nodrošināšana līgumtiesību jomā;
  • atbilstošu un skaidru informāciju par dažādiem produktiem un pakalpojumiem, norādot pareizu daudzumu, īpašības, sastāvu, kvalitāti, nejaušos nodokļus un cenu, kā arī riskus, ko tie rada;
  • aizsardzība pret maldinošām un ļaunprātīgām reklāmām, piespiedu vai negodīgām komercdarbības metodēm, kā arī pret ļaunprātīgu praksi vai klauzulām vai uzlikta preču un pakalpojumu sniegšanai;
  • līguma klauzulu grozīšana, kas rada nesamērīgus ieguvumus vai to pārskatīšanu, ņemot vērā faktiem, kas padara tos pārmērīgi apgrūtinošus;
  • patrimonisku un morālu kaitējumu, individuālu, kolektīvu un difūzu efektīvu novēršanu un kompensāciju;
  • piekļuve tiesu un administratīvajām iestādēm, lai novērstu vai kompensētu individuālus, kolektīvus vai izkliedētus finansiālus un morālus zaudējumus, nodrošinot tiesisko, administratīvo un tehnisko aizsardzību tiem, kam tā vajadzīga;
  • viņa tiesību aizstāvēšanas atvieglošana, tostarp pierādīšanas pienākuma maiņa, kas ir labvēlīga civilprocesā, ja pēc tiesneša ieskatiem apgalvojums ir ticams vai ja tas ir neapmierinošs saskaņā ar parastajiem pieredzes noteikumiem;
  • atbilstošu un efektīvu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kopumā.

Skatiet arī: Jurisprudences un Rebus sic stantibus nozīmi .